Typy domácí péče

Domácí hospitalizace

Jde o krátkodobou péči o klienty po operacích či úrazech nebo o klienty s nově diagnostikovaným nebo aktuálně zhoršeným interním onemocněním. Celkový stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci, ale zároveň je nutná specializovaná zdravotní péče např. o operační ránu, rehabilitace apod. Domácí hospitalizace se je také možností pro pacienty v konečné, terminální fázi jejich onemocnění.

Dlouhodobá domácí péče

Jde o péči o chronicky nemocné klienty napříč všemi medicínskými obory.

 • Onkologie (péče o pacienty ve všech stadiích onemocnění, léčba
  komplikací chemoterapie nebo radioterapie, léčba bolesti, péče o stomie)
 • Plicní (péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí,
  včetně péče o klienty závislé na domácí oxygenoterapii)
 • Nutriční terapie (vedení domácí enterální či parenterální výživy
  při nedostatečném příjmu potravy)
 • Neurologie (péče o klienty po cévních mozkových příhodách,
  s neurologickým deficitem, po těžkých úrazech hlavy, apod.)
 • Psychiatrie (péče o pacienty s demencí apod.)

Preventivní domácí péče

jde o péči o klienty v terminálním stadiu onkologického nebo interního onemocnění. Cílem péče je především minimalizovat fyzické, psychické a sociální utrpení klienta v poslední fázi života. Ve spolupráci s rodinou a blízkými se snažíme klientovi poskytnou maximální možnou kvalitu života. Kromě managementu symptomů pojených s umíráním jako je bolest, dušnost, delirium apod. je velký důraz kladen také na psychickou a pirituální podporu klienta i dalších pečujících. Jde o velmi náročnou ošetřovatelskou disciplínu, která vyžaduje vysoce kvalifikovaný, profesionální a empatický personál.

Domácí hospicová péče

jde o péči o klienty, u kterých je lékařem indikováno pravidelné sledování zdravotního stavu, vyšetřování životních funkcí (krevní tlak, tepová frekvence, EKG) a pravidelné odběry (hladina glykémie, INR). Včasným záchytem zhoršení příznaků základního nemocnění můžeme předejít pozdějším komplikacím a nutnosti hospitalizace.