Často kladené otázky

V jakých případech mohu požádat o domácí péči, v jakém "stavu" musí pacient být?

O domácí péči můžete požádat kdykoli máte Vy nebo váš příbuzný nebo blízký zdravotní obtíže a přeje si je řešit v domácím prostředí. Jde o pacienty, kteří byli pro zdravotní obtíže hospitalizováni, jejich stav se částečně zlepšil, ale ještě vyžaduje profesionální zdravotní péči. Nejčastěji jde o infuzní terapii, převazy, péči o močový katetr, odběry, rehabilitaci, zajištění výživy atd. Dále může zažádat pacient, který hospitalizovaný nebyl, ale zdravotní stav péči vyžaduje, např. léčba chronických bércových vředů, zhoršující se demence, stav po prodělané cévní mozkové příhodě, zhoršující se roztroušená skleróza. Zvláštní skupinu tvoří pacienti v konečném fázi onkologického nebo jiného život ohrožujícího onemocnění.

Domácí péči využívají pacienti ze širokého spektra, od pacientů v celkově dobrém stavu s konkrétním zdravotním problémem, který bude v krátkém čase vyřešen, přes chronicky nemocné pacienty s dlouhodobě dobrou prognózou, až po velmi závažně nemocné v kritickém stavu.

Potřebuji k žádosti o službu domácí péče doporučení od odborného či obvodního lékaře?

Domácí léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění, pokud ji doporučí specialista jakéhokoli oboru po hospitalizaci, délka péče je však omezena na 14 dní. Poté pokračování v léčbě indikuje praktický lékař na dobu, po kterou trvají zdravotní obtíže. Lékař také určí rozsah péče, tedy jak často budou sestřičky k pacientovi docházet a jaké zdravotní úkony budou provádět. U pacientů v konečné fázi onemocnění může indikovat specializovanou léčbu paliativní lékař či ambulantní specialista (internista, neurolog, nefrolog).

Uvědomujeme si, že pacienti mají často zdravotní obtíže, které je omezují a nemohou navštěvovat ambulance a zařizovat formality kolem poukazu na domácí péči, a proto jsou vrchní sestry domácí péče připraveny pomoci v komunikaci s ošetřujícími lékaři.

Jak dlouho po objednání přijede zdravotní sestra do domácnosti?

Podle metodiky zdravotních pojišťoven může sestra přijít za pacientem nejdříve den po propuštění z nemocnice. V určitých případech, kdy je např. nutná aplikace inzulinu nebo opiátu, lze udělat výjimku a návštěva proběhne týž den. Vše záleží na aktuálních potřebách pacienta a dohodě s vrchní sestrou.

Jaké konkrétní úkony může či musí zdravotní sestra provést?

Rozsah a náplň péče určuje vždy lékař. Obvykle vrchní sestra telefonicky či osobně lékaře kontaktuje a domluví se, jaké zdravotní úkony jsou u pacienta nutné. Lékař stanoví počet návštěv během dne a také délku jednotlivé návštěvy. Vše je zapsáno v dokumentaci, aby nedocházelo k nepřesnostem. Pokud se zdravotní stav změní, zdravotní sestra, rodina nebo sám pacient může oslovit lékaře a ten rozsah péče upraví podle aktuálních potřeb.

Jsou skutečně všechny úkony zdravotní agentury domácí péče hrazeny pojišťovnou? Nestane se, že po mně bude chtít agentura nějaké další peníze?

Pokud lékař uzná, že péče v domácím prostředí je indikovaná, je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Podle limitu zdravotních pojišťoven maximálně 3x denně 60 minut. Může nastat situace, kdy lékař indikuje určitý výkon v omezeném rozsahu např. 2x týdně, ale pacient si přeje intenzivnější režim např. 4x týdně, pak je možné péči “navíc‘ uhradit jako samoplátce dle platného ceníku.

Smlouvu s pojišťovnou na proplácení úkonů podepisuje pacient nebo agentura?

Poukaz na domácí péči vyplní lékař nebo vrchní sestra, lékař ho musí vždy orazítkovat a podepsat, čímž potvrdí indikaci. Na základě tohoto poukazu je pak zdravotní péče pojišťovnou proplacena.

Pacient podepisuje pouze informovaný souhlas s přijetím do domácí péče a nově také souhlas se zpracováním osobních údajů.

 
Jaký je rozdíl mezi domácí péčí a mobilním hospicem?

Domácí péče je určena všem pacientům, kteří aktuálně potřebují zdravotní úkony a preferují pobyt doma. U těchto pacientů dojde obvykle po čase k vyléčení a péče je ukončena. Mobilní hospic je určen pro pacienty v konečné fázi onkologického nebo jiného onemocnění. U těchto pacientů není předpoklad vyléčení a maximum péče je věnováno zmírnění projevů onemocnění jako je bolest, dušnost, deprese a další. Dalším velmi významným rozdílem je přítomnost lékaře a dalších specialistů v týmu mobilního hospice. Součástí týmu je kromě sester a lékařů také psycholog, sociální pracovník a duchovní. Péče týmu mobilního hospice zatím není hrazena z veřejných prostředků, ale ve velmi brzké době se snad tento stav změní. V tuto chvíli má naše agentura domácí péče k dispozici lékaře s erudicí v onkologii a paliativní medicíně a jsme tedy schopni poskytnou specializovanou paliativní péči v domácím prostředí.

Co když nejsem se službou poskytovanou agenturou spokojen/a?

Pokud nejste se službou agentury spokojeni nebo nejste plně spokojeni, doporučuji nejdříve řešit problém s vrchní sestrou, následně se zdravotní ředitelkou či odborným garantem. Pokud se nepodaří problém vyřešit k vaší spokojenosti, doporučíme Vám jinou agenturu, která bude schopna lépe naplnit vaše očekávání.

Je Vámi poskytovaná služba omezena věkem?

Není. Pečujeme o pacienty všech věkových skupin s různými diagnózami.

Je péče časově omezená?

Není. Indikace k domácí péči je daná aktuálním zdravotním stavem pacienta. Někteří pacienti, např. s neurologickými onemocněními, jsou v péči i řadu let.

Která města pokrývá vaše agentura

Pečujeme o pacienty na celém území Prahy vč. Prahy západ a v části Středočeského kraje. Jde o oblast Příbramska, Sedlčanska, okolí Slap a Mníšku pod Brdy.

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.

Tým

MUDr. Petra Garnolová

jednatelka
specialista v oboru klinická onkologie a paliativní medicína

profesní životopis

Pracovní zkušenosti

Primář onkologického oddělení Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši: 10/2010–10/2016
Zástupce primáře onkologického oddělení: 2009–2010

Lékař onkologického oddělení 8/2004 - dosud
Nemocnice Beroun, Interní oddělení: 11/2002 do 7/2004

Dosažené vzdělání

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze: 1992–1999
Atestace I. stupně z vnitřního lékařství: 4/2005
Atestace v oboru klinická onkologie, evropská atestace: 5/2008
Atestace v oboru paliativní medicína 2012 
Funkční licence F 016 – umělá výživa a metabolická péče: 2010
Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře zdravotnického
zařízení v oboru klinická onkologie: platnost do 2020
Kurz GCP (Dobrá klinická praxe): opakovaně,naposledy 2015

Členství v odborných společnostech

Onkologická společnost JEP: od 5/2006
Společnost paliativní medicíny JEP: 8/2008

Přednášková a publikační činnost v oblasti onkologie a paliativní medicíny

Pregraduální vzdělávání

Výuka mediků 1 LFUK obor onkologie od 2010 - dosud

Výuka mediků 1 LFUK obor paliativní medicína od 2014- dosud

Postgraduální vzdělávání

Opakovaně přednášky na kurzu Paliativní medicína pro praktické lékaře pořádáno IPVZ

Opakovaně přednáška na kurzu Management bolesti v paliativní medicíně pořádáno IPVZ

Modrá kniha české onkologické společnosti kapitoly paliativní medicíny

Brněnské onkologické dny 2013 Hematologická péče (transfúze, profylaxe a léčba TEN) u pacientů „na symptomatické paliativní péči“

Brněnské onkologické dny 201 Praktické aspekty  indikace a využití prediktivních markerů u kolorektálního karcinomu

Vedení mezinárodních  klinických studií fáze II – IV jako hlavní zkoušející

Mgr. Lenka Čížkovská

vrchní sestra pro Středočeský kraj


žívotopis

 

Dosažené vzdělání

2010 – 2012 VŠ sociálně právní Bratislava, detašované pracoviště Příbram
obor: ošetřovatelství – magisterské studium - zakončeno státní zkouškou

2007 - 2010 VŠ sociálně právní Bratislava, det. pr. Příbram
obor: ošetřovatelství – bakalářské studium - zakončeno státní zkouškou

1987 - 1991 SZŠ Ruská, Praha - zakončeno maturitní zkouškou

Kurzy a školení

10/2014 ELNEC - Základní kurz paliativní a hospicové péče

06/2012 Školení pro dobrovolníky – pod občanským sdružením Amelie

05/2012 Kvalita v ošetřovatelství

01/2009 Microsoft Excel - ukončeno certifikátem

12/2008 Mezioborová konference „Cestou spolupráce ke kvalitní ošetřovatelské péči" – aktivní účast

2007 – dosud Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Účast každoročně – (2007 aktivní účast)

04/2006 Komplexní kurz Stomie a ošetřovatelská péče

Pracovní zkušenost

Péče doma s.r.o. Vrchní sestra - agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic dosud
09/2013 - Nemocnice Na Pleši zdravotní sestra – onkologické oddělení

vedoucí onkologické ambulance
06/2008-07/2013 Nemocnice na Homolce Praha 5, Roentgenova 2

Samostatně pracující sestra v onkologickém stacionáři
06/2007-05/2008 Všeobecná fakultní nemocnice zdravotní sestra – onkologické oddělení a stacionář

04/2002-03/2007 Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši

zdravotní sestra – onkologické ambulance

zástupce staniční sestry

vedoucí onkologické ambulance

05/1996-07/2000 Universal banka, a.s. Ústí nad Labem – pobočka Praha

samostatný přepážkový pracovník – vedoucí směny

02/1996-12/1996 Fakultní nemocnice v Motole

Zdravotní sestra – neurologické oddělení

10/1992-09/1993 Mototechna s.p. zdravotní sestra – závodní ambulance

08/1991-09/1993 Fakultní nemocnice v Motole, zdravotní sestra – neurologické oddělení

MUDr. Tomáš Garnol PhD.

lékař

Mgr. Eliška Kučerová

sociální pracovnice

Bc. Marie Vaněčková

zdravotní sestra

Bc. Tereza Kučinová, Dis.

zdravotní sestra

Martina Štiplová

zdravotní sestra

Mgr. Hana Havlíčková

zdravotní sestra

Alena Petráková

zdravotní sestra

Bc. Kristýna Matlová

fundraising